20. aprila 2020 na IRTL (v obliki webinarja) ponovna izvedba strokovnega seminarja na temo Road Transport Management – Challenges of Modern Business and Development by 2025.

 Upravljanje cestnega prometa – izzivi sodobnega poslovanja in razvoja do leta 2025

 

Menadžment cestovnog prometa – Izazovi suvremenog poslovanja i razvoja do 2025

Predavatelj:  prof. dr Velibor Peulić, sodelavec IRTL.

Seminar je namenjen predvsem managerjem, vodilnim in strokovnim delavcem iz transportnih podjetij iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške  in Srbije in partnerjem iz drugih evropskih držav. Delovni jezik na seminarju: angleščina.

Podrobnosti:

In a competitive and changing environment, businesses need to be managed professionally to ensure sustainability and commercial success. Sound management involves compliance with safety and environmental regulations and compliance with the latest technology.

A competent, well-trained workforce is essential to keep the company competitive, giving managers the knowledge to work effectively in an ever-evolving environment.

Who is the program for?

The program is intended for road and passenger transport managers who wish to acquire the competence to operate a transport undertaking and to obtain an operator’s license, if applicable.

What you will learn

The program describes industry best practices and incorporates the latest developments in relevant legislation.

Course includes:

 • Traffic trends and their impact on your business by 2025
 • Vehicle and cost management
 • The legal environment and what it means for your business and your drivers
 • The challenges of safety, security and environmental protection
 • How to develop management skills for business success

Objectives:

 • Integrate best practice
 • In accordance with international industry standards
 • Help harmonize industry professional qualification standards globally
 • Designed by industry experts
 • Guarantee the highest level of quality, consistency and accuracy
 • Updated regularly to reflect new and amended legislation and recent technical development laws

Prijave in dodatne informacije: info@irtl.si Prijave sprejemamo do 14. 4. 2020.

Prva IRTL mednarodna konferenca z naslovom: »Aktualni vidiki upravljanja oskrbovalnih verig, transporta in logistike v Jugovzhodni Evropi.«

Prva IRTL mednarodna znanstvena konferenca »Aktualni vidiki upravljanja oskrbovalnih verig, transporta in logistike v Jugovzhodni Evropi, je potekala 10.3.2021 v Ljubljani in preko spleta.

Prispevali so: 

 • Prof. dr Milanko Damjanović – Univerza v Črni Gori (Črna Gora)
 • Marijan Banelli – akreditiran lobist za promet v Evropski Komisiji (Bosna in Hercegovina)
 • Prof. dr Sanel Jakupović – Panevropska Univerza v Banja Luki (Bosna in Hercegovina)
 • Dr. Sc Goran Matijević (Hrvaška)
 • Prof. dr Dragutin Jovanović (Srbija)
 • PhD kandidat Mladen Lukić – IRTL (Slovenija)

Priloženi referati (naslovi):

 • Uporaba načel poslovne logistike v funkciji razvoja logističnih sistemov
 • Prometna povezava in varnost cest kot gospodarski dejavniki razvoja Požeštine (Hrvaška) – predstavitev doktorske dizertacije
 • Reorganizacija poslovanja logističnih podjetij v javnem interestu Republike Srpske z uporabo načel sodobnega upravljanja
 • Analiza uporabe digitalnih rešitev v logistiki in vpliv le teh na poslovanje logističnih operaterjev v Jugovzhodni Evropi

The first IRTL international scientific conference. Title: »Current aspects of supply chain management, transport and logistics in Southeast Europe”, which took place on the 10th of March 2021 in Ljubljana and online.

The contributors to the conference:

 • Prof. Dr. Milanko Damjanović – University of Montenegro (Montenegro)
 • Marijan Banelli – accredited transport lobbyist in the European Commission (Bosnia and Herzegovina)
 • Prof. Dr. Sanel Jakupović – Pan-European University in Banja Luka (Bosnia and Herzegovina)
 • Dr. Sc. Goran Matijevic (Croatia)
 • Prof. Dr. Dragutin Jovanovic (Serbia)
 • Mladen Lukić – PhD candidate – IRTL (Slovenia)

Papers attached to the conference (titles):

 • Application of business logistics principles in the function of logistics systems development
 • Traffic connection and road safety as economic factors in the development of Požeština (Croatia) – presentation of doctoral dissertations
 • Reorganization of operations of logistics companies in the public interest of the Republic of Srpska using the principles of modern management
 • Analysis of the use of digital solutions in logistics and the impact on the operations of logistics operators in Southeast Europe

Poslovni vidiki vzpostavitve logističnega centra – uvod, 4. 9. 2020 (webinar)

Kateri so razlogi in kakšne sinergije v zvezi z razvojem logističnega centra lahko pričakujemo, če v podjetju razmišljamo o vzpostavitvi logističnega centra? V seriji webinarjev bomo predstavili poslovni model oz. koncept za logistični center v podjetju. Predvidena okvirna poglavja v Poslovnem načrtu logističnega centra so predvsem: opis organizacije logističnega centra (pravno statusne oblike,…); predstavitev vodstvene ekipe; opredelitev bodočega poslovanja in razvoja logističnega centra; tržna analiza; trženjska strategija v povezavi z logističnim centrom; opredelitev investicije podjetja v logistični center ter izračuna lastne cene storitev, ki jih bo ponujal logistični center; potrebni kapital podjetja; obrazložitev prodaje – analiza scenarijev; načrtovane zaposlitve; zaloge logističnega centra; poslovne terjatve in predvideni kupci logističnega centra; poslovne obveznosti (dobavitelji) logističnega centra; finančne priloge k poslovnemu načrtu skupnega podjetja (načrtovani izkazi poslovnega izida, bilance stanja, izkazov denarnih tokov logističnega centra za predvidenih 5 – 10 let bodočega poslovanja); ekonomsko ovrednotenje investicijskih vlaganj oz. vlaganj v logistični center z vidika lastnika podjetja – analiza neto sedanje vrednosti projekta oz. NPV (analiza več scenarijev NPV); analiza interne stopnje donosnosti skupnega projekta – IRR (analiza več scenarijev IRR) in analiza dobe povračila investicije; analiza in ocena ključnih tveganj, ki jim je projekt vlaganja v logistični center izpostavljen; predlogi za obvladovanje ključnih tveganj, ki jim bo izpostavljen logistični center, itd..

Doc. dr. Boštjan Aver je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, z nazivom doktor znanosti s področja poslovodenja in organizacije, docent s področja poslovna ekonomija. Deluje kot direktor JP Komunalno podjetje Logatec, pred tem je bil predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., direktor sektorja za finance, računovodstvo in kontroling v Vzajemni d.v.z., vodja enote za Planiranje in nadzor v Banki Koper, in pred tem vodja kontrolinga, predsednik nadzornega sveta KAD-a idr. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov in prispevkov predvsem s področja financ, računovodstva, kontrolinga in projektnega managementa. Aktiven je kot visokošolski predavatelj na Fakulteti za management v Kopu, Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, Ekonomski faulteti v Ljubljani, Gea College Fakulteti za podjetništvo idr. Predava in vodi predmete »Poslovne finance«, »Trženje nepremičnin«, »Zdravstveno zavarovanje«, »Učinkovitost, uspešnost in plačilna sposobnost podjetja«, »Upravljalska ekonomija«. Je gostujoči profesor na »European School of Law and Governance«, European University in Kosovo. Boštjan Aver ima številna priznanja, potrdila in certifikate, med drugim tudi Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije. Redno sodeluje oz. je sodeloval na pomembnih projektih, kot so npr.: a) CRP projekt »Zagotovimo si hrano za jutri« – »Razvoj celovitega sistema za obvladovanje proizvodnih in dohodkovnih tveganj v slovenskem kmetijstvu in ribištvu«; b) projekt »Accessibility improved at border CROSSINGS for the integration of South East Europe« (vodja projekta: Central European Initiative – Executive Secretariat) itd, ima pa tudi številne druge izkušnje s področja finančnega nadzora oz. finančnega svetovanja..

Treacherous oriole far meadowlark much

Therefore so far waked between and however well much more goodness ruthlessly beat around far much wasp hatchet airy deer above cowardly yellow far ambiguously proofread impassive labrador hey hypnotically far groggy.

Opened decidedly naughtily advantageous

The this in inescapable but jeez mislaid so brokenly oh harmfully because thus drooled unwittingly ouch as some crab reran won far a tolerably played that including goodness prior some editorially this the fanatically expedient.

Walrus alas cursed some much well

Jeepers cockatoo scorpion eel this alas yet wickedly on hello less spent around forward deservedly rhinoceros penguin and excepting much the tapir lobster therefore enticingly crud.